Төрсөн жил:
{{ orderList.year.year_obj.year_birth1 }} {{ orderList.year.year_obj.year_birth2 }}

Нас:
{{ orderList.year.year_obj.age }}

Хүйс:
{{ orderList.year.year_obj.gender }}

Төрсөн мэнгэ:
{{ orderList.year.year_obj.mark_birth }}

Суудал:
{{ orderList.year.year_obj.seat }}

Буусан мэнгэ:
{{ orderList.year.year_obj.mark_not_birth }}

Урвасан жил:
{{ orderList.year.year_obj.year_betrayed1 }} {{ orderList.year.year_obj.year_betrayed2 }}

Чулууны үр

{{ item.name }}

Энэ Гахай жилд таны ноён нуруу, эрүүл мэнд, ажил үйлс бүтэмжтэй байх жилийн заслын номын жагсаалт.


{{ book.name }}

Гарах:
{{ orderList.year.year_obj.path.column1 }}

Бодол:
{{ orderList.year.year_obj.path.column2 }}

Үйлдэл:
{{ orderList.year.year_obj.path.column3 }}

Тарни урих:
{{ orderList.year.year_obj.path.column4 }}

{{ orderList.year.year_obj.path.column5 }}

Ирэх зүг:
{{ orderList.year.year_obj.path.column6 }}